Digitalt Öppet Hus

Digitalt Öppet Hus

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vår pedagogik

Vi tycker att det är viktigt att våra elever får en bra grund att stå på och vi märker även att kunskapsnivån på våra elever är hög. Vi tränar våra elever i att ta ansvar för sina studier och bli självständiga.

Vi arbetar mycket med att tydliggöra för eleverna vilka mål som skall uppnås och vilka kunskaper och förmågor de skall arbeta med för att nå dit.

Vi låter det estetiska arbetet genomsyra undervisningen och väver in det i olika temaarbeten. Till exempel när eleverna läser om rymden kan gör vi en musikal, när eleverna studerar forntiden bygger vi upp en by och skapar hällristningar. Vi tränar elever i att stå inför en publik genom att de får stå på vår scen och redovisa till exempel musik de skapat eller dikter de skrivit. Vi gör även studiebesök för att eleverna skall egna erfarenheter av det de arbetar med. Till exempel vi besöker en bondgård, vikingautställningen på Historiska muséet och mycket mer.

För att uppnå en hög måluppfyllelse arbetar en lärare och en fritidspersonal parallellt med varandra i klassrummet på lågstadiet stora delar av dagen. Det innebär att vi kan fokusera både på de barn som behöver extra stöd och de som behöver utmaningar. Detta ger oss även en flexibilitet då vi ibland kan vara helklass, halvklass eller olika gruppkonstellationer. På mellanstadiet undervisas eleverna i en åldersblandad klass i årskurs 4-6 av ämneslärare med god kompetens i sina ämnen. Ämnena vävs samman under flertalet tillfällen för att jobba temainriktat med olika projekt. Ex Skoltidning där kunskaper i svenska och so-ämnena får stort utrymme. I samtliga årskurser arbetar vi stundtals tematiskt där vi samlar läroplanens olika kunskapsmål i projekt och där eleverna redovisar genom att använda lämpliga skapandeformer såsom till exempel konstverk och musikaler.