Digitalt Öppet Hus

Digitalt Öppet Hus

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Trygghet, kunskap och miljö

På Enskede Byskola anser vi att man lär lättare när man är trygg, därför arbetar vi mycket med vår värdegrund

Värdegrunden är inte bara en självklar del av livet på skolan, vi har valt att avsätta skolans val, timmar i läroplanen som varje skola kan disponera fritt, för den. På så sätt har varje elev som lämnar oss en solid grund att stå på livet igenom, det bygger trygga vuxna.

Enskede byskolas verksamhet bygger på tre hörnstenar: trygghet, kunskap och miljö

 

Trygghet

Alla pedagoger på skolan arbetar med alla elever i skolarbetet eller på fritidshemmet vilket innebär att alla elever och vuxna känner till varandra.
Hos oss blir alla elever sedda och uppmärksammade. I en liten skola har vi större möjligheter att se alla elever.

I Enskede byskola har vi som skolans val ett kontinuerligt värdegrundsarbete, med schemalagd värdegrundstid varje vecka utöver den ordinarie timplanen.
Värdegrundsarbetet består bla av samarbetsövningar, samtal och diskussioner om hur vi är mot varandra för att alla ska må bra eller dilemmafrågor där eleverna får ta ställning till olika problem som eleverna kan hamna i t.ex man blir osams med kompisen, bästa kompisen flyttar och liknande frågor som gäller livet i skolan.


Personalen är delaktig i skolans rastverksamhet för att eleverna ska känna sig trygga och känna tillhörighet. 
Gemensamma aktiviteter skapar samhörighet och trygghet. Därför har skolan många gemensamma aktiviteter för alla årskurser. 

Kunskap

Trygghet är en förutsättning för att ta till sig kunskap. Vi skapar inspirerande lärmiljöer efter elevernas behov och förutsättningar. Alla som arbetar på Enskede byskola arbetar aktivt med att skapa glädje i lärandet och stödja eleven att nå sin kunskapsutveckling.
Vi har höga förväntningar på varje elev och vi använder alla tillfällen i verksamheten för kunskapsinlärning som  till exempel utevistelse, matsituationer och fritidstid.

För att stärka kunskapsutvecklingen hos varje individ använder vi oss av kooperativt lärande i undervisningen. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv. Det är ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, social utveckling och lärande. Det ökar sammanhållningen i gruppen och ger ett ökat självförtroende för individen. Det kooperativa lärandet startar vi med i förskoleklass för att sedan fortsätta med upp till åk 6.

I förskoleklass och åk 1 introduceras olika arbetssätt med iPad  som komplement i undervisningen. I åk 2 – 6 har varje elev varsin iPad att jobba med i skolan för att öka variationen av olika lärstilar och kunskapsinhämtning.

Miljö

Vi strävar efter att en hållbar utveckling ska genomsyra alla aktiviteter i skolan.
Vi är Grön flagg-certifierade.
Eleverna får genom sin skoltid  lära sig om biologisk mångfald och vad de kan göra för att bidra till att vår planet ska må bra i framtiden.

Vi har en fantastisk utemiljö på vår skolgård. Den inbjuder till fysisk aktivitet och inspirerar eleverna till många olika sorters lekar och är en fin resurs i undervisningen. 

Inomhusmiljön är viktig. Här arbetar vi för att det ska råda ett gott arbetsklimat i klassrummen, studiero under lektioner, matro under måltider och en gemenskap på raster och fritids.