Vår skola

I årskurs 1 och 2 är det två pedagoger som har ett gemensamt mentorskap för klassen. När båda mentorerna är i klassen  kan man dela upp den i två grupper efter de olika behov som finns. På så vis kan vi ägna betydligt mer uppmärksamhet åt varje enskild elev. Det ger oss möjlighet att hitta elevernas styrkor och utveckla dem, notera deras svagheter och ge stöd för att överbrygga dem. Vi får en nära och personlig relation till varje barn och har större möjlighet att veta när eleven mår bra och chans att snabbt se när någonting är fel.

From årskurs 3 är det en mentor i klasserna men fortfarande förkommer det möjligheter till att dela upp klassen i grupper efter behov.

Alla lärare på skolan är behöriga och legitimerade i de ämnen de undervisar och sätter betyg i (vissa väntar på sin legitimation).. Våra lärare ska förutom utbildningen också ha intresse och begåvning på ett område som är användbart både i skolan och på fritidsverksamheten, t.ex. dans, sång eller kanske teater.

 

Helhetsperspektiv:
skoldag + fritidsverksamhet

På Enskede byskola har vi ett helhetsperspektiv på elevernas hela dag, skoldag och fritidsverksamhet. Lärarna följer eleverna även under fritidsverksamheten flera dagar i veckan. Enskede byskola erbjuder en meningsfull fritidsverksamhet. Barn lär sig lika mycket genom lek som under lektionstid. För oss är det en självklarhet att omsorgen och kunskapen följer eleven utanför klassrummets väggar. Ju yngre eleven är, desto större betydelse har trygghetskänslan. De elever som börjar i förskoleklass kommer från förskolans eller kanske direkt från hemmets trygga miljö. För dem är det extra viktigt att känna igen och möta samma vuxna både i skolan och i fritidsverksamheten. Våra lärare har, förutom lärarkompetens, även specialkompetenser. Det tar vi vara på i fritidsverksamheten, där barnen får delta i givande aktiviteter som t.ex. dans, drama, musik och olika idrotter. Det betyder också att alla vuxna känner till alla elever och alla elever känner till alla vuxna. Årskurs 4-6 har sin egen fritidsklubb som är öppen efter skolan varje dag och alla lovdagar förutom jul och sommarlov. På fritidsklubben serveras mellanmål varje dag och man kan beställa lunch på lovdagarna.

Pedagogik

Vi tycker att det är viktigt att våra elever får en bra grund att stå på och vi märker även att kunskapsnivån på våra elever är hög. Vi tränar våra elever i att ta ansvar för sina studier och bli självständiga.

Vi arbetar mycket med att tydliggöra för eleverna vilka mål som skall uppnås och vilka kunskaper och förmågor de skall arbeta med för att nå dit.

Vi låter det estiska arbetet genomsyra undervisningen och väver in det i olika temaarbeten. Till exempel när eleverna läser om rymden kan gör vi en musikal, när eleverna studerar forntiden bygger vi upp en by och skapar hällristningar. Vi tränar elever i att stå inför en publik genom att de får stå på vår scen och redovisa till exempel musik de skapat eller dikter de skrivit. Vi gör även studiebesök för att eleverna skall egna erfarenheter av det de arbetar med. Till exempel vi besöker en bondgård, vikingautställningen på Historiska muséet och mycket mer.

För att uppnå en hög måluppfyllelse undervisar två behöriga lärare i åk 1-2. Det innebär att vi kan fokusera både på de barn som behöver extra stöd och de som behöver utmaningar. Detta ger oss även en flexibilitet då vi ibland kan vara helklass, halvklass eller olika gruppkonstellationer. På mellanstadiet undervisas eleverna i en åldersblandad klass i årskurs 4-6 av ämneslärare med god kompetens i sina ämnen. Ämnena vävs samman under flertalet tillfällen för att jobba temainriktat med olika projekt. Ex Skoltidning där kunskaper i svenska och so-ämnena får stort utrymme. I samtliga årskurser arbetar vi stundtals tematiskt där vi samlar läroplanens olika kunskapsmål i projekt och där eleverna redovisar genom att använda lämpliga skapandeformer såsom till exempel konstverk och musikaler.

Vi har olika temadagar där eleverna arbetar årkursöverskridande i faddergrupper/familjegrupper. Dessa familjegrupper följs åt under elevernas hela skoltid på Enskede byskola. Vilket skapar en trygghet och situationer där barnen kan lära sig av varandra. Familjegrupperna består av elever från förskoleklass- årskurs 6.

Enskede byskola har lagt till timmar på sin timplan för skolans val som är tid som inte tas från något annat ämne. Skolans val är schemalagd tid för värdegrundsarbete i alla klasser och årskurser. I värdegrundsarbetet i klasserna deltar förutom mentorerna även kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Vi är Grön Flagg certifierade och arbetar mycket med hållbar utveckling och vi lär våra elever att ta ansvar för de resurser vi har.

Vi erbjuder tillfällen eftermiddagstid dit eleverna kan gå efter skoldagen för att få extra stöd, läsa läxor, ta igen sådant de missat eller förstärka sina kunskaper.

Ladda ner Pedagogisk planering för förskoleklassen Enskede Byskola 2015-2016

Ladda ner “Arbetsplan för fritidshem

 

Värdegrund

Trivsel och ordningsregler

För att alla elever skall må bra och ha en lugn och trygg skolsituation med fokus på lärande arbetar vi aktivt med vår värdegrund.

Vi vill ha ett konkret material som vi tryggt kan luta oss emot och som skall vara väl förankrat hos personal, barn och föräldrar.

TRYGGHET – Vad innebär trygghet?

 • Att inget obehagligt eller något som jag själv inte vill händer mig i skolan.
 • Att jag vågar och kan vara mig själv.
 • Att det finns vuxna som kan hjälpa mig, som ser mig och mina behov.

SPRÅK – Vad är ett trevligt språk?

 • Att använda en trevlig samtalston och en låg ljudnivå.
 • Att använda ett språk utan fula ord.
 • Att använda ett språk utan elakt tonfall eller minspel.

RUTINER – Vad är rutiner?

 • Att alla vet vad som ska hända.
 • Att det finns vardagliga återkommande händelser.

RESPEKT – Vad innebär respekt?

 • Att ha förståelse för att alla är olika.
 • Att tänka till innan man säger vad man tycker.
 • Att komma i tid.
 • Att låta andra prata utan att avbryta.
 • Att lyssna på andra.
 • Att inte skratta åt någon, men gärna med någon.
 • Att respektera att någon eller några vill vara ifred.

ANSVAR – Vad är ansvar?

 • Att ta chansen och vara med och påverka i skolan.
 • Att ta aktiv del i sitt lärande.
 • Att vara rädda om varandra.
 • Att stå för det man gjort.
 • Att vara rädd om varandras och skolans saker.
 • Att komma i tid och ha med sig rätt utrustning till skolan.

 

Skolans lokaler

På Enskede byskola har vi våra egna lokaler till alla skolans aktiviteter. Här finns det ex lokaler för slöjd, hemkunskap, matsal och idrott.

Matsal

I skolans vackra matsal äter barn och vuxna tillsammans. Då ges möjlighet att få en stunds socialsamvaro mellan varandra, göra nya bekantskaper och motorisk träning. Det är ett utmärkt tillfälle att ta upp hur man umgås över en måltid, bordsskick och vad som är bra och nyttigt att äta. Vi pratar i en lagom samtalston och varje klass ansvarar för att det ser fint ut på borden.
Lunchen serveras mellan 10.45-12.00. Maten får vi levererad från Eco-Food AB. Vi erbjuder specialkost för de barn som behöver.
I matsalen äter även fritidsbarnen sitt mellanmål som serveras 13.45-14.30

Läs mer om matsedeln

Rörelse och motion

Vi på Enskede byskola vet att rörelse och motion har betydelse för inlärning och motorik och vi har en egen lokal i byggnaden för detta. Lokalen används till skolans idrottsundervisning, spontana aktiviteter i undervisningen och till aktiviteter på fritids. På fritids kan man delta i olika bollspel, dans eller andra former av rörelseaktiviteter.

På raster och fritids bjuder vår utemiljö med träd, buskar och bergsknallar till spontan lek och rörelse. Här kan man leka gemensamma lekar, spela fotboll, bygga kojor eller hitta sin egen vrå att leka ex affär i. Vintertid har vi vår egen skridskobana och pulkabacke. På andra sidan gatan finns den nyrenoverade Triangelparken som vi kan använda på fritidstid. Vi har nära till grönområden i närmiljön som ex Svedmyraskogen, Nytorps gärde, Enskede IP och Nackareservatet.

Under skolterminerna har vi dessutom några gemensamma aktivitetsdagar för hela skolan.

 • Vi springer skoljoggen och samlar in bidrag till Barncancerfonden
 • Under våra friluftsdagar använder vi oss av utemiljön i närområdet och åker skridskor, pulka och tränar friidrott.

 

Bibliotek

I skolans bibliotek hittar man faktaböcker för barn, skönlitterära böcker från lättläst till svårare. I bibliotekets databas kan man söka efter specifika ämnesområden och låna “bänkböcker”.

 

Skolhälsovården

Vår skolhälsovård köper vi in från företaget Skolpool.

 

 

Personal:

 

 

 

Huvudman

Enskede byskola är en liten skola med del i ett stort och starkt skolnätverk. Skolan ingår i utbildningskoncernen PPS AB med en verksamhetsbredd från förskoleklass-till eftergymnasial nivå med enheter i Göteborg, Malmö, Stockholm.
PPS AB ägs av investmentbolaget Riverside.

PPS ansvarar för skolornas centrala administration, utvecklings- och kvalitetsarbete, kontakt med uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter, gemensamma IT-system, fastighetsfrågor, ekonomi och fakturering, varumärken och övergripande marknadsföring.

Varje skola, inom PPS AB, har en rektor/förskolechef som ansvar för respektive enhets dagliga verksamhet vilket bland annat innebär pedagogiskt planering, elevhälsa, personalansvar och schemaläggning.

Läs vår Bokslutskommuniké.

Länk: www.ppsab.com